Header Ads

Market officials ask vendors to cooperate on cleanliness

ROCAYA SUMNDAD OTICAL
Marawi City

Officials from the Office of the Market Superintendent of the Islamic City of Marawi (OMS) appealed to merchants and vendors to help OMS employees in maintaining cleanliness as well as peace and order within the Palitan Site, the usual name of the Market Area called Padian.


Sultan Esmayatin Umpar, market administrator, in a radio broadcast aired last week, talked about cleanliness. He said in the local dialect:

Paganayron: “90 ka porsento a pakapoon a basura sa Padian. Oman gawii na akotun name so basura sa Padian, na maipos kami na psaliyoban pman o tao. Andadn I kiyakowaa ko basura na kiyasambiyandn gagaan sa popot odi na marzik. Phanginami ko madakla tao a ogop siran apiya so bo so kaonotiran ko pangitaban ka bapiya I kapasangami na odi siran ogop na di ami khagaga o ba maka piya so Padian. (First: 90 percent of wastes comes from Padian. Everyday, we clean and dispose the wastes but immediately we are gone, people throw deliberately their wastes to the market. We ask the vendors to please cooperate in cleanliness for no matter how we do it without your cooperation, we cannot make your market clean and comfortable).

Ikadowa: Pantag ko kandagang na paginontolanen niyo so kakilo. Phangnin ami a tarotopan niyo so kilowaniyo kambalasangkano o Allah. (Second: With regards to selling, make your kilogram scalers true. We beg you to please make your kilogram scalers complete. God will bless you for that).

Ikatlo: So pantag ko traffic sq Padian na di khapakay ko mga phagdaan a dimamasairo so kapnayaw sa pasaero sa Towaka Bata, Towaka Lapot sa Perez Street. Isapn a mala problema no so mga private car na pkhowaan iranon so signboard a No Parking sa taros a ron siran di parking. (THIRD: Passenger jeepneys and pedicabs are not allowed to park or wait for passengers in Towaka Bata, Towaka Lapot along Perez Street. Another problem is that private cars when they arrive take away the No Parking Sign board and park their cars there).

Ikapat: Na phangeninami ko mga padagang sa Padian a oba adun a khasima iyo a dimapiya a dimanggolaola lagido mga moskila odi na mga rarata I lalag na report niyo ko Market Superintendent tano a si Samer Salic. (Four: We ask all vendors in Padian to report any untoward incident like trouble or suspicious persons to the Market Superintendent Samer M. Salic).

Meanwhile, Ampuan Dima Guiminto, Market Fruit Section president, on his part, said :
“Aya tindug o goberno o kapapantagan a City Mayor a si Sultan Fahad Pre Salic na so Kalilintad, Kaisaisa go Katagumpiya. (Government stand of City present Mayor Sultan Fahad Pre Salic is Peace, Unity and Development).

“Sipman si Market Superintendent Samer Salic na aya awida akal iyan na so Kalilintad go siyap ko madakla tao sa taros a inikoyapta iyan a PNP sa kasiyapa ko niyawa go tamok. (Market Superintendent Samic Salic concern is Peace and Care for the public and that is why he coordinated with the PNP to protect lives and properties in the Market).


“Kailangan a matatap ko tao so kaisaisa ka amay ka sisiiga siran na khasabapan a kapkhada o pasa-iyan iran.” (Unity must be embraced and maintained by the people because if  they  will keep on bickering, it will result to loss of sale among themselves).

RANAO STAR/RSO
Post a Comment
Copyright. 2013. The New Ranao Star. Powered by Blogger.