Header Ads

alt="Ranao Star Philippines new" />

So Kameremer sa Ranao na Pitibaba

ranaostar.blog

MinDA Sec. Alonto answers questions from local media. TNRS
ROCAYA SUMNDAD OTICAL YAHYA
Marawi City, Lanao del Sur
January 17, 2017

Aya pinakapobre a region sa Pilipinas na giya Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) na giya Ranao (Lanao del Sur) e pinakapobre a probinsiya sa ARMM na sii mambo madadalem sa Ranao so pekhameremeran a munisipiyo go pekhameremeran a barangay.

“Giyanan e kenalon o Parinta National a Pilipinas (National Government) ka sii tano kiran pephakakowa sa statistics sa (NEDA),” tigi Abul Khair D. Alonto, secretary a Mindanao Development Authority (MinDA) inako timooniyan so press (press conference) ko alongan a Salasa a minilemba sa Mindanao State University (MSU) Main Campus.

Aya kabasa e Secretary Alonto na so kameremer sa Ranao na minitegel a kasasakitiron ko pagtao sa tigiyan a “lagido baini pitibaba a kapopobre-e reketano.”

Tigi Secretary Alonto: “Aya dinggulaolaan a MinDA a salinggogopaiyanon so peda komakapet ko parinta na so andamanaya e kada tano sa gyangkai a knaba (matag) piyakayaya, ka da a ikhaya sii, a kareregeni sangkaya a tao sa Ranao na aya mala na gya miya thataro a mga munisipyo go mga barangay o andamanaya e kisampay kiran ko kamapiyaan goso kapkiozor o kapakapiya o kaphagingud, na sii anan magendod ko Allah ko limo iyan, na ogaid naso kapenggalebekaon na knaba so Allah ka aya pungalubukon na suktano a madakul a tao, (aya panggulubuk na) so komakaput ko parinta na aya punggalubukon maana niyan naso kanggalubuka niyan sa kada tano sa giya karuruguni rektano.”

“Sii ruktano matatago o ptagumpiya tano antaa ka di,” tigi Secretary Alonto.

Ayakon muna a siyongowan e Secretary Alonto a MSU ka kagiya giyae e pinakamaporo a pekhazagban sa ilmo o manga Muslim ago sa kadadayamangiyan sa Mindanao na kalokalo a tigiyan na oba “so mosawir iran sa MSU, so sowa iran na mibgay iran ruktano mi supporta iran ruktano sa kada tano sa gyoto a diran katharowa sa pinaka pobre a karurugunan a magi ingud sangkaya a Pilipinas sa kiyapamakinuga ko kiran na gyai ki song akun kiran sa gyai kiyapaka talingomae tano sii sa alhamdolilah ka miyakatalingoma kano antanowai kapamamagogopae a gyae a awida akal.”
Post a Comment
Copyright. 2013. The New Ranao Star. Powered by Blogger.