Header Ads

So Kameremer sa Ranao na Pitibaba

ranaostar.blog

MinDA Sec. Alonto answers questions from local media. TNRS
ROCAYA SUMNDAD OTICAL YAHYA
Marawi City, Lanao del Sur
January 17, 2017

Aya pinakapobre a region sa Pilipinas na giya Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) na giya Ranao (Lanao del Sur) e pinakapobre a probinsiya sa ARMM na sii mambo madadalem sa Ranao so pekhameremeran a munisipiyo go pekhameremeran a barangay.

“Giyanan e kenalon o Parinta National a Pilipinas (National Government) ka sii tano kiran pephakakowa sa statistics sa (NEDA),” tigi Abul Khair D. Alonto, secretary a Mindanao Development Authority (MinDA) inako timooniyan so press (press conference) ko alongan a Salasa a minilemba sa Mindanao State University (MSU) Main Campus.

Aya kabasa e Secretary Alonto na so kameremer sa Ranao na minitegel a kasasakitiron ko pagtao sa tigiyan a “lagido baini pitibaba a kapopobre-e reketano.”

Tigi Secretary Alonto: “Aya dinggulaolaan a MinDA a salinggogopaiyanon so peda komakapet ko parinta na so andamanaya e kada tano sa gyangkai a knaba (matag) piyakayaya, ka da a ikhaya sii, a kareregeni sangkaya a tao sa Ranao na aya mala na gya miya thataro a mga munisipyo go mga barangay o andamanaya e kisampay kiran ko kamapiyaan goso kapkiozor o kapakapiya o kaphagingud, na sii anan magendod ko Allah ko limo iyan, na ogaid naso kapenggalebekaon na knaba so Allah ka aya pungalubukon na suktano a madakul a tao, (aya panggulubuk na) so komakaput ko parinta na aya punggalubukon maana niyan naso kanggalubuka niyan sa kada tano sa giya karuruguni rektano.”

“Sii ruktano matatago o ptagumpiya tano antaa ka di,” tigi Secretary Alonto.

Ayakon muna a siyongowan e Secretary Alonto a MSU ka kagiya giyae e pinakamaporo a pekhazagban sa ilmo o manga Muslim ago sa kadadayamangiyan sa Mindanao na kalokalo a tigiyan na oba “so mosawir iran sa MSU, so sowa iran na mibgay iran ruktano mi supporta iran ruktano sa kada tano sa gyoto a diran katharowa sa pinaka pobre a karurugunan a magi ingud sangkaya a Pilipinas sa kiyapamakinuga ko kiran na gyai ki song akun kiran sa gyai kiyapaka talingomae tano sii sa alhamdolilah ka miyakatalingoma kano antanowai kapamamagogopae a gyae a awida akal.”
Post a Comment
Copyright. 2013. The New Ranao Star. Powered by Blogger.