Header Ads

Dumiarpa so 2 alongan ko Mala Bayabao ko Mindanao Peace Summit sa Davao

Sabaad ko manga sulutan sa Ranao a dumiarpa ko 2017 Mindanao Peace Summit sa Davao. THNRS

MAS YAHYA
Davao City, Philippines
March 20, 2017

So dua panoroganan sa Mala Bayabao maana so Sulutan sa Ditsaan ago so Sulutan sa Ramain na domiarpa ko kalilimod a inaden a Mindanao State University (MSU) System a minipagepeda iyan so Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) go giya Tehcnical Education and Skills Development Authority (TESDA) a sii minilemba sii ko isa a mapiya hotel sa Davao City ko alongan a Sapto go alongan a Ahad maana March 18 go 19, 2017.

Si Datu Manaros Agantal Banocag a kapapantagan a sulutan sa Ditsaan go si Datu Nail Aloz Balbal a kapapantagan a sulutan sa Ramain na ped siran a miya imbitar sangkoto a kalilimod ka kababaloyran a ped ko Sapolo ago Nem (16) a Panoroganan sa Ranao.

Aya miyaaloya dua nan a datu a panoroganan ko Mala Bayabao na panaguntaman iran so kasoporta a ki Rodrigo Roa Duterte a kapapantagan a president sa Pilimpinas sa kapakamoayan sa magaan o kalilintad ago so kapakaozor o kawiayagan o pagetao.

Giayanan kon e sabap a dairan kapakandarainon sa kapadarpa iran sangkoto kalilimod.

Giyang kanan a Mindanao Peace Summit na aya miyamakadarpaon na manga bilantadi go manga oongangen a datu ago bae melagid so professional, Ulama go manga Sulutan, sisii sa goberno anta ka di.

So manga sulutan na isa siran a bigan sa laoda paro sa kapediran ko dikanggilobaa ko kalilintad a miadtidena oleg a kapepanamariron sa kapakamoayaniyan.

So dua panoroganan sa Mala Bayabao na dadarmbaan o Sulutan sa Dangiprampiai ko kititindegenon e Hajdi Amin Noor a akila e Hadji Saidar Noor a kapapantagan a Sulutan sa Dangiprampiai.

TNRS


Post a Comment
Copyright. 2013. The New Ranao Star. Powered by Blogger.