Header Ads

So "Relief Goods" a go so Mga Pararakit

Maranao evacuees in Iligan City. File
Datu di datu na kiyanengkamiran so relief goods, miyangorakot. 

Diden khar'gaan ko malipudus a morala o Allah ko dunia.


Miyagoto peman so mga pararakit. 

Tabiya ko diron kiolaola na piphasa o sabaad ko mga Meranao ka pikapital iran so ingud iran, so rogo o mga bangsa iran a miamatay ka miyasugat a bomba odi na pangelo, a go so kararasay o mga bakuwit sa kiyatidawa ini sa Marawi pu-on ko May 23 na taman den imanto.

Giyanan so mga pararakit.

Miyamakitabang den kombalabala na siita bo pekhailai ko mga selfie ran sa facebook a kipoposing sa plakard ka pephakiilai ran a managuntaman siran, ogaid na dikirampay ko kadakelan a mangangailangan so panabang a pekhakaowa ian.

Madakel den a miyakakeno ko mga bakuit a Meranao a dikharampayan sa pangenengken ogaid na amay ko ilain ka na tanto a mala so panabang, melagid so pu-on sa soled ago sa liyo a Pilimpinas.

Aya pakhaiza: Ino daa khailay a foreign relief goods ko darpa o mga bakuit?
Post a Comment
Copyright. 2013. The New Ranao Star. Powered by Blogger.